แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์

ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์(เงินบำรุง)

โรงพยาบาลสะเดา  จังหวัดสงขลา

ประจำปีงบประมาณ 2564

เอกสารแนบ : แผนปฏิบัติการจัดซื้อเวชภัณฑ์ ประเภทวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์