Back To Top

foto1 foto2 foto3 foto4 foto5
คลินิค เบาหวาน-ความดัน เปิดทุกๆ จันทร์-พุธ-พฤหัส 8.00น-16.00น.

แสดง # 
ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
ประกาศ เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ 2566 เขียนโดย Super User 619
แนวทางการรับสนับสนุนประชุมวิชาการ เขียนโดย Super User 569
คณะกรรมการเภสัชกรรมและการบำบัด (PTC Committee) เขียนโดย Super User 710
แนวทางการส่งเสริมการสั่งใช้ยาตามบัญชียาหลักแห่งชาติ เขียนโดย Super User 692
รายงานการประชุมเพื่อเฝ้าระวัง ติดตามการสั่งใช้ยาที่มีราคาแพงหรือที่มีปริมาณที่สูงหรือต่ำผิดปกติ เขียนโดย Super User 603
รายงานผลการประเมินความเหมาะสมของการใช้ยา (Drug Use Evaluation) เขียนโดย Super User 772
ภาพถ่ายกิจกรรมพื่อปลูกฝังวัฒนธรรมและปลุกจิตสำนึกบุคลากรที่เกี่ยวข้องตามเกณฑ์จริยธรรม เขียนโดย Super User 616
ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง เกณฑ์จริยธรรมการจัดซื้อจัดหาและการส่งเสริมการขายยาและเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564 เขียนโดย Super User 655
รับสมัครผู้ที่จบ ม.3หรือเทียบเท่าขึ้นไป สมัครข้าเรียนหลักสูตรผู้ช่วยแพทย์แผนไทย เขียนโดย Super User 1532
ประกาศรับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุข เขียนโดย Super User 1972

Copyright © 2024 Sadao Hospital Rights Reserved.